2479X3459(pixels),300dpi
Photoshop

[Toi et moi]
to.maggi

2007.10.8 CKYM